Studia bezpłatne - Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Studia bezpłatne

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców:

  • posiadaczy ważnej Karty Polaka lub osób, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

  • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

  • posiadaczy certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;

  • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski;
  • laureaci konkursu „Warto być najlepszym”.
 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego