Opłaty - Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Opłaty

Koszty z jakimi należy się liczyć podczas rekrutacji na Politechnikę Lubelską

opłata rekrutacyjna

  • 150 PLN (jednorazowo) na kierunek Architektura I stopnia

  • 85 PLN (jednorazowo) dla pozostałych kierunków

opłata za studia

  • 2 000 EUR* (za rok nauki)

Na umotywowany wniosek studenta Rektor może obniżyć opłatę i rozłożyć ją na raty.
O
płata w 2020 roku wynosi nie mniej niż równowartość 500 Euro za semestr dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, oprócz Informatyki, której koszt wynosi równowartość 600 Euro za semestr.

  • opłata nie dotyczy osób posiadających Kartę Polaka

opłata za wydanie legitymacji

22 PLN (jednorazowo)

akademik podczas studiów

od 345 PLN (co miesiąc)

kurs j.polskiego

400 PLN (jednorazowo)

akademik podczas kursu j.polskiego

od 345 PLN (jednorazowo)

dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ - dla osób, które ukończyły 18 lat

ok. 50 PLN (co miesiąc)

dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w PZU Życie - dla osób, które nie ukończyły 18 lat

ok. 40 PLN (co miesiąc)

* należy dokonywać wpłaty będącej równowartością w złotych polskich według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia wpłaty (www.NBP.pl)

Numery kont, na które należy wpłacać poszczególne opłaty zostały podane w Krokach rekrutacji.
Warunki pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia są określone w umowie jaką student podpisuje przed podjęciem studiów.

 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego