Opłaty - Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Opłaty

Koszty z jakimi należy się liczyć podczas rekrutacji na Politechnikę Lubelską

opłata rekrutacyjna

  • 150 PLN (jednorazowo) na kierunek Architektura I stopnia

  • 85 PLN (jednorazowo) dla pozostałych kierunków

opłata organizacyjno-techniczna

765 PLN (jednorazowo)

opłata za studia

  • 2 000 EUR* (za rok nauki)

Na umotywowany wniosek studenta Rektor może obniżyć opłatę i rozłożyć ją na raty.
O
płata w 2019 roku wynosi nie mniej niż równowartość 500 Euro za semestr dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, oprócz Informatyki, której koszt wynosi równowartość 600 Euro za semestr.

  • opłata nie dotyczy osób posiadających Kartę Polaka

opłata za wydanie legitymacji i indeksu

21 PLN (jednorazowo)

akademik podczas studiów

od 345 PLN (co miesiąc)

kurs j.polskiego

400 PLN (jednorazowo)

akademik podczas kursu j.polskiego

od 345 PLN (jednorazowo)

dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ - dla osób, które ukończyły 18 lat

ok. 50 PLN (co miesiąc)

dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w PZU Życie - dla osób, które nie ukończyły 18 lat

ok. 40 PLN (co miesiąc)

* należy dokonywać wpłaty będącej równowartością w złotych polskich według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia wpłaty (www.NBP.pl)

Numery kont, na które należy wpłacać poszczególne opłaty zostały podane w Krokach rekrutacji.
Warunki pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia są określone w umowie jaką student podpisuje przed podjęciem studiów.

 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego