- Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kurs dokształcający edycja II
(dla kandydatów posługujących się językami słowiańskimi)

1. Ogólna charakterystyka kursu dokształcającego.

1) Nazwa kursu dokształcającego:
kurs dokształcający edycja II

2) Forma kursu: kurs stacjonarny

3) Liczba godzin:
630
+ 90 godzin fakultatywnych warsztatów
4) Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia kursu: 43 ECTS.

5) Ogólne cele kształcenia, opis kwalifikacji oraz wskazanie uprawnień nabytych przez absolwentów kursu dokształcającego:

Kurs dokształcający obejmuje zajęcia z języka polskiego, matematyki, podstaw elektrotechniki oraz fizyki, jego celem jest przygotowanie kandydatów cudzoziemców do podjęcia studiów w języku polskim na uczelni technicznej. Absolwent kursu dokształcającego będzie posiadał umiejętność posługiwania się językiem polskim
ogólnym oraz specjalistycznym technicznym w stopniu pozwalającym podjąć studia w tym języku na uczelni technicznej; będzie posiadał wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz podstaw elektrotechniki w języku polskim, co ułatwi proces dydaktyczny. Będzie również przygotowany do samokształcenia i doskonalenia się; posiądzie umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.

Uczestnicy na podstawie literatury podstawowej i uzupełniającej oraz autorskich materiałów dydaktycznych nabywają umiejętności w zakresie:

 • gramatyki języka polskiego;

 • czterech sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia oraz pisania w języku polskim;

 • wybranych zagadnień z zakresu kultury, literatury oraz historii Polski, m.in. najważniejsze wydarzenia historyczne, geografia Polski, polskie zwyczaje, znani Polacy i in.;

 • specjalistycznego języka akademicko naukowo technicznego;

 • matematyki, fizyki oraz podstaw elektrotechniki.


W pierwszym semestrze kształcenia językowego kładzie się nacisk na ćwiczenia pomagające uzyskać dobrą sprawność komunikacyjną związaną z szeroko rozumianą komunikacją oraz poznaniem kultury polskiej. Studenci poznają i utrwalają zagadnienia gramatyczne, uczą się słownictwa oraz ćwiczą sprawności językowe przygotowujące do samodzielnej pracy z tekstami popularno – naukowymi, sporządzania notatek na wykładach, odbywają konwersacje w sytuacjach formalnych i nieformalnych, prowadzące do komunikacji ważnej dla studenta. Nabywają także podstawową wiedzę o Polsce.
Semestr pierwszy kończy się testem osiągnięć z wprowadzonego materiału.


W drugim semestrze
w zakresie kształcenia językowego:
następuje utrwalenie zagadnień językowych umożliwiających osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie B1/B2. Kurs wzbogacony jest o specjalistyczne zajęcia z języka naukowo
technicznego z zakresu kierunków leżących w obszarze zainteresowań kandydatów, umożliwiający podjęcie studiów również na uczelni technicznej, zgodnie ze szczegółowym planem modułów.

W zakresie kształcenia kierunkowego:
następuje powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości z matematyki (algebry, analizy i geometrii) i przygotowanie uczestnik kursu do pełnego i aktywnego udziału w zajęciach z matematyki na kierunkach technicznych.

W zakresie podstaw elektrotechniki, uczestnik kursu poznaje podstawowe wielkości elektryczne stosowane w elektrotechnice; podstawowe zjawiska elektryczne; prawa elektrotechniki. Zapoznaje się również z podstawowymi elementami do układów i urządzeń elektrycznych oraz sposobami przetwarzania energii elektrycznej.

W zakresie fizyki uczestnik kursu zdobywa wiedzę z mechaniki i termodynamiki oraz z elektryczności, magnetyzmu i fizyki współczesnej na poziomie pozwalającym rozpocząć studia na uczelni technicznej.

Integralną częścią kursu są zajęcia dodatkowe
poza godzinami programowymi przygotowane przez SJO mające na celu przybliżenie uczestnikom kursu wiedzy o Lublinie, Polsce oraz ich integrację.

6) Forma zakończenia kursu dokształcającego:

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem z języka polskiego jako obcego na poziomie B1/B2 przygotowanym przez lektora SJO, testującym cztery sprawności językowe: czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie.
Zajęcia z matematyki, fizyki oraz elektrotechniki kończą się zaliczeniem pisemnym przygotowanym przez prowadzącego.

7) Wymagania wstępne:

a) w zakresie językowym -
brak wymagań dotyczących znajomości języka polskiego;
b) w zakresie kierunkowym
wiedza w zakresie podstawowym
z matematyki i fizyki na poziomie PRK IV i równoważnym; znajomość jednostek wielkości fizycznych, umiejętność opisu ich powiązania z jednostkami podstawowymi układu SI; umiejętność przeprowadzenia obliczeń liczbowych i przeanalizowania otrzymanego wyniku; znajomość wektorów i skalarów;.

8) Rekrutacja:

Rekrutacja na kurs dokształcający Edycja I będzie prowadzona przez Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego.
Warunkiem rekrutacji jest złożenie wymaganych dokumentów:

 • ankieta osobowa;

 • świadectwo dojrzałości i dodatek opatrzone apostille z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub potwierdzonym notarialnie na Ukrainie;

 • podanie do JM Rektora z prośbą o przyjęcie na kurs dokształcający;

 • wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim;

 • upoważnienie do reprezentowania i rozporządzania dokumentami (jeżeli kandydat nie składa dokumentów osobiście);

 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 765PLN;

 • aktualna fotografi (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) w formie elektronicznej;

 • zeskanowana strona paszportu zawierająca fotografie i dane osobowe;

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO;

 • kopia ubezpieczenia zdrowotnego;

 • wyrażenie zgody na kandydowanie na studia.Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów będą znajdowały się na stronie cppw.pollub.pl.


Plan kursu dokształcającego edycja I
(dla kandydatów posługujących się językami słowiańskimi)

Lp.

Nazwa modułu (przedmiotu)

Semestr I

Semestr II

Łączna liczba godzin zajęć

Łączna liczba punktów ECTS

W

Ćw

ECTS

W

Ćw

ECTS

1

Moduł I

120

8

120

8

2

Moduł II

120

8

120

8

3

Moduł III

60

4

60

4

120

8

4

Moduł IV

120

8

120

8

5

Moduł V

60

4

60

4

6

Matematyka

45

4

45

4

7

Podstawy elektrotechniki

30

2

30

2

8

Fizyka

15

1

15

1

Razem

630

43

Moduł I

A1

język komunikatywny; wiedza o Polsce;

Moduł II

A2

język komunikatywny; wybrane zagadnienia z zakresu kultury, literatury oraz historii Polski; język akademicki;

Moduł III

B1

język komunikatywny; wprowadzenie podstawowych słów i wyrażeń języka naukowotechnicznego;

Moduł IV

B2

język komunikatywny; kontynuacja nauczania podstawowego języka naukowotechnicznego;

Moduł V

specjalistyczny język naukowo-techniczny;

Matematyka

powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości z matematyki (algebry, analizy i geometrii);

Podstawy elektrotechniki

powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości z elektrotechniki;

Fizyka

powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości z fizyki.

Zajęcia dodatkowe realizowane poza godzinami programowymi:

I semestr:
-
Gra Miejska
- Quest Miejski
- Wieczór z polskim filmem
- Warsztaty
- Spotkanie świąteczne

II semestr:
-
Gra Miejska
- Quest
- Wieczór z polskim filmem
- Lekcja terenowa
- Spotkanie świąteczne
- Wieczór z grami planszowymi


Cena rocznego kursu
6000 PLN


Warunkiem podjęcia nauki jest stawienie się 04 października 2021 r., czyli w dniu rozpoczęcia kursu.
W wyjątkowych sytuacjach, termin ten może być przesunięty o tydzień, tylko i wyłącznie za zgodą Prorektora ds. Studenckich.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy uczestników kursu.

 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego