- Politechnika Lubelska - rekrutacja cudzoziemców

Idź do spisu treści

Menu główne:

Roczny kurs: Studium Języka Polskiego Politechniki Lubelskiej


Ogólna charakterystyka kursu:
1) Nazwa kursu:
Studium Języka Polskiego Politechniki Lubelskiej
2) Forma kursu: kurs stacjonarny
3) Liczba semestrów: kurs trwa dwa semestry
4) Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia kursu: 39 ECTS, upoważniającego do studiów w Politechnice Lubelskiej.
5) Ogólne cele kształcenia, opis kwalifikacji oraz wskazanie uprawnień nabytych przez absolwentów kursu dokształcającego:

Kurs obejmuje głównie zajęcia z języka polskiego oraz matematyki, podstaw elektrotechniki oraz fizyki.

Kurs języka polskiego jako obcego przygotowuje do podjęcia studiów w języku polskim na Politechnice Lubelskiej.

Uczestnicy na podstawie literatury podstawowej i uzupełniającej oraz autorskich materiałów dydaktycznych nabywają umiejętności w zakresie:
- gramatyki języka polskiego;
- czterech sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia oraz pisania w języku polskim;
- wybranych zagadnień z zakresu kultury, literatury oraz historii Polski, m.in. najważniejsze wydarzenia historyczne, geografia Polski, legendy i wierzenia polskie, polskie zwyczaje, znani Polacy i in.;
- specjalistycznego języka naukowo-technicznego.

W pierwszym semestrze kształcenia językowego kładzie się nacisk na ćwiczenia pomagające jak najszybciej uzyskać dobrą sprawność komunikacyjną związaną z szeroko rozumianą komunikacją oraz poznaniem kultury polskiej. Studenci poznają i utrwalają zagadnienia gramatyczne, uczą się słownictwa, i ćwiczą sprawności językowe przygotowujące do samodzielnej pracy z tekstami popularno-naukowymi, sporządzania notatek na wykładach, odbywają konwersacje w sytuacjach formalnych i nieformalnych, prowadzące do płynności komunikacyjnej ważnej dla studenta. Nabywają także podstawową wiedzę o Polsce.
Semestr pierwszy kończy się testem osiągnięć z wprowadzonego materiału.

W drugim semestrze
w zakresie kształcenia językowego:
następuje utrwalenie zagadnień językowych umożliwiających osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie B1/B2. Kurs wzbogacony jest o specjalistyczne zajęcia z języka naukowo-technicznego z zakresu kierunków leżących w obszarze zainteresowań kandydatów, umożliwiający podjęcie studiów również na uczelni technicznej, zgodnie ze szczegółowym planem modułów.

W zakresie kształcenia kierunkowego:
następuje powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości z matematyki (algebry, analizy i geometrii) i przygotowanie słuchacza do pełnego i aktywnego udziału w zajęciach z matematyki na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym PL;

W zakresie podstaw elektrotechniki, słuchacz poznaje podstawowe wielkości elektryczne stosowane w elektrotechnice; podstawowe zjawiska elektryczne; prawa elektrotechniki. Zapoznaje się również z podstawowymi elementami do układów i urządzeń elektrycznych oraz sposobami przetwarzania energii elektrycznej.

W zakresie fizyki słuchacz zdobywa wiedzę z mechaniki i termodynamiki oraz z elektryczności, magnetyzmu i fizyki współczesnej na poziomie pozwalającym rozpocząć studia na uczelni technicznej.

Integralną częścią kursu są zajęcia dodatkowe
poza godzinami programowymi przygotowane przez pracowników SJO mające na celu przybliżenie uczestnikom kursu wiedzy o Lublinie, Polsce oraz ich integrację.

6) Forma zakończenia kursu:
Po każdym module języka polskiego jako obcego student otrzymuje zaliczenie na podstawie pisemnego testu końcowego.
Ćwiczenia z matematyki kończą się zaliczeniem pisemnym.
Zaliczenie z podstaw elektrotechniki słuchacz otrzymuje na podstawie odpowiedzi ustnej z wybranych zagadnień oraz aktywności na zajęciach.
Ćwiczenia z fizyki kończą się zaliczeniem pisemnym.

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem z języka polskiego jako obcego na poziomie B1/B2 przygotowanym przez lektora SJO, testującym cztery sprawności językowe: czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie.

7) Wymagania wstępne:
a) w zakresie językowym
brak wymagań dotyczących znajomości języka polskiego;
b) w zakresie kierunkowym
wiadomości i umiejętności z matematyki na poziomie podstawowym szkoły średniej; wstępna znajomość następujących działów fizyki klasycznej: praca, moc, energia, dynamika, elektryczność i magnetyzm; znajomość jednostek wielkości fizycznych, umiejętność opisu ich powiązania z jednostkami podstawowymi układu SI; umiejętność przeprowadzenia obliczeń liczbowych i przeanalizowania otrzymanego wyniku; znajomość wektorów i skalarów; wiedza z fizyki na poziomie elementarnym.


Plan kursu:
Studium Języka Polskiego Politechniki Lubelskiej

Lp.

Nazwa modułu (przedmiotu)

Semestr I

Semestr II

Łączna liczba godzin zajęć

Łączna liczba punktów ECTS

W

Ćw

ECTS

W

Ćw

ECTS

1

Moduł I

120

8

120

8

2

Moduł II

120

8

120

8

3

Moduł III

60

4

60

4

120

8

4

Moduł IV

120

8

120

8

5

Moduł V

60

4

60

4

6

Matematyka

45

4

45

4

7

Podstawy elektrotechniki

34

2

34

2

8

Fizyka

15

1

15

1

Razem

634

43

Moduł I

A1

język komunikatywny; wiedza o Polsce;

Moduł II

A2

język komunikatywny; wybrane zagadnienia z zakresu kultury, literatury oraz historii Polski; język akademicki;

Moduł III

B1

język komunikatywny; wprowadzenie podstawowych słów i wyrażeń języka naukowotechnicznego;

Moduł IV

B2

język komunikatywny; kontynuacja nauczania podstawowego języka naukowotechnicznego;

Moduł V

specjalistyczny język naukowo-techniczny;

Matematyka

powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości z matematyki (algebry, analizy i geometrii);

Podstawy elektrotechniki

podstawowe wielkości elektryczne stosowane w elektrotechnice; podstawowe zjawiska elektryczne; prawa elektrotechniki; podstawowe elementy do układów i urządzeń elektrycznych oraz sposoby przetwarzania energii elektrycznej.

Fizyka

opis prostych zjawisk przy pomocy pojęć i wielkości fizycznych oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości; rozwiązywanie prostych problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zajęcia dodatkowe realizowane poza godzinami programowymi:

I semestr:
-
Gra Miejska „Lubelski Detektyw”
- Quest Miejski
„Magiczne Stare Miasto”
- Wieczór z polskim filmem
- Warsztaty „Język polski w grach i zabawach językowych”
- Spotkanie świąteczne
Boże Narodzenie
- Wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego

II semestr:
-
Gra Miejska
„Odkryj Karty Lublina”
- Quest
„Lublin ze smakiem”
- Wieczór z polskim filmem
- Lekcja terenowa „Wokół Lublina”
- Spotkanie świąteczne
Wielkanoc
- Wieczór z piosenką polską


Cena rocznego kursu
1100 EUR


 

Studiuj w Lublinie INSTAGRAM Facebook eduroam

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego